تَنْہاییَم ✘

تَنْہاییَم ✘

را دوسْت دارَم❧

نَہ زَبان دارَد کِہ دُروغْ بِگویَد⇝

نَہ دِلْ دارَد ڪِہ نامِہرَبانے کُنَد↬

نَہ دَسْت دارَد کِہ مَرا پَسْ بِزَنَد➬

اَما آنْقَدْر مَعْرِفَت دارَد

ڪِہ رَھایَم نَکُنؔد

@Tania0077

#شبگردعاشق

✘بٌٍعِضًٌے شٌٍباًٌ بد ٌّجٌٍوٌِرےٌِ بغٌٍضٍِم

✘بٌٍعِضًٌے شٌٍباًٌ بد ٌّجٌٍوٌِرےٌِ بغٌٍضٍِم ٌٍمیٍِگٍِیرهٌِ✘

✘بٌِعَّضٌِے ٌِوقٍِتٍِا ِبیٍِچٌٍاٌّرٌِه حًِسًٍم مٌِیٌٍمیٌِرهٍِ✘

✘بٌِعَّضٌِے ٌِوقٍِتٍِا ِتٌٍنهاًُیِے گٌٍریٌِم مٌِــیِــٌِگیٌّرهٌِ✘

♣️ بعَّــضٌِے ٌِوقٍِتاًٍ قــٌِیٌِدِ خٍِودَِمــٌِمٍِ مٍِیًَزنٍّمٌٍ♣️

♣️ بعَّضٌِے ٌِوقٍِتٍِا بٌَا ِیٍِه اشًَارهٌِ میًٌشٌٍکنٌٍم♣️

♣️بعٌٍضًٌے وٌَقٍِتٌِا تنٌٍهاٌٍیَِے مٌٍیزٌَنٌٍهُِ بٌٍه سٌِرٌٍمٍِ♣️

??مٌِنٌَ تٍِنهٌٍامٍِ چٌٍراَّ⇝⇜کٍٍسٍِےٌٍ نٌٍمیٍِفٌِهٌٍمهٌٍ??

??مٌٍنٍ تٌِنٌٍهامٍِ چٌٍقًَد‌َّایٌّنٍِ رٌٍوٌِزاٌِ بٌَیرحٌٍمٌٍه??

😔💔😔

@Tania0077

#شبگردعاشق

✘✘↯↯ مَن ✘✘↯↯ →

✘✘↯↯ مَن ✘✘↯↯ →
✘✘درسته ک خَنجر خُوردم ✘✘
⇦ ولی ی روزی بلند میشمو خنجرارو ‌√
✘ چشم تو چشم ✘
فرو میکنم تو قَلب ڪسایی که ✖ از در رِفاقَت ✖

↯↯ بِهم نارو زدن ↯↯

???? شَک نکن ????
๑★ این ی هشداره★๑
★ هم خاص داره هم عام
⇦ از این حال دَ‌‍‌‌ربیام ⇨

《 از خجالت خيلي ها در ميام 》

♚میگَـــــــنْ کــــه “اخلاق” نَدارَم♚ْ

✬میگَـــــــنْ کــــه زیادی خودَمــــو میگیرَم✬ْ
⇙ولـــــــــــــــی⇘

♯ﻗـــــﺎﻧﻮﻥِ ﻣﻦ ﺍﯾـﻨﻪ :♯

ﻭﺍﺳــــﻪ ﻫمه نامردا ▶—— ﺳـــﮓ??
ﻭﺍﺳـــﻪ عشقم ▶—— ﺗـــﮏ??
واسه رفیق خوبام میدم▶——رگ¿¿
ﻧــﺎﺭﺍﺿﯿﺎﺷــﻢ ﺑﺮﻥ ﺑﻪ ▶—– ﺩَﺭَﮎ✔✔

@Tania0077

#شبگردعاشق

خدا حافظ عشق من ♥

خدا حافظ عشق من ♥

✔میرم ↯ღ

✔نمیـخوام ↯ღ

✔عشــــــــــقی رو ↯ღ

✔که از ترحم باشه ↯ღ

✔مـیرم ↯ღ

✔تااونی رو ↯ღ

✔کـــــه میــخـــای ↯ღ

✔شاید پـــــیدا شـــــه ↯ღ

خدا حافظ عشق من ♥

@Tania0077

#شبگردعاشق

خســـــتم…✖

خســـــتم…✖
خستـــــم از خــــــــــودم…✖
از خـــــودم ڪہ فقـــــط ادعـا دارم ڪہ میتـــــونم تنہـــــایـــــے از پسہ زندگـــــیم بر بیـــــام…✖

فقـــــط ادعـــــا دارم ڪہ نسبت ب اطـــــرافیانم بـــے
تفـــــاوتم…✖

ادعـــــا دارم ڪہ دلـــــم سنگـــــے شده…✖

نشـــــده…بخـــــدا نـــــشده..✖
مـــــن فقط خستـــــم…✖
بـــــے حوصلـــــم…✖
حٺے حـــــوصلہ خودمم نـــــدارم…✖
حـــــوصلہ هیچــــــــــیو…✖
فقـــــط بعضے شـــــبا ڪہ دیـگہ ظرفیتـــــم تڪملیل میـــــشه…✖
همہ خستـــــگیمو…دلتنــــــــــگےهامو…تنهــــــــــایے هامو…
سره چــــــــــشام خالے میڪنم…✖

تهہ زندگیــــــــــم همینہ…✖

😔😔😔😔😔😔😔😔✋
#عزراییل
@Tania0077

《بِپُــرس بَرا کُدوم دَرّدَم سیـگار میکِشَم⁉️

《بِپُــرس بَرا کُدوم دَرّدَم سیـگار میکِشَم⁉️

《بِپـُـرس اَصلا ًچِـرا سیـگارے شُدم⁉️

《مُطمَئِن بـاش اُون مُوقِع خودِتــ✋

《بَرام کِبریـتـــ میکشے🚬🔥
#عزراییل
@Tania0077