سٌگٌ

سٌگٌ
عُقٌلٌـ نُـכارٌُهُ
شُعُوُرٌُ نُـכارٌُهُ
فٌکُرٌُ نُـכارٌُهُ.
وُلٌـی اگٌهُ بٌفٌهُمُهُ ـכوُسٌشُ ـכارٌُی
رٌُامُ مُیشُهُ حٌتٌی اگٌهُ هُارٌُتٌرٌُینُ سٌگٌ بٌاشُهُ
ﺂـכمُ
عُقٌلٌـ ـכارٌُهُ
شُعُوُرٌُـכارٌُهُ
فٌکُرٌُـכارٌُهُ.
وُلٌـی اگٌهُ بٌفٌهُمُهُ ـכوُسٌشُ ـכارٌُی هُارٌُ مُیشُهُ💔😢
حٌتٌی اگٌهُ رٌُامُ تٌرٌُینُ اـכمُ رٌُوُی زٌمُینُ بٌاشُهُ….!!!😔😢
#عزراییل
@Tania0077

گــُــرگ باش ☞

گــُــرگ باش ☞

☆ وٓحـــــ ــشي و سٓرڪش ☆

★ تـــنها و مــٓــغرور بموني ★

شـــٓــرٓف داره به اينكه ســـٓــگ بــاشي ☞

✘ دُم تــِــ ـــكون بدي ✘

✘ واســه يه بــٓــچه خوشگل ✘

ﺑﺮﺍﯾــﻢ ﻣﻬـﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼـﻪ ﮐﺴـﯽ ﺟﺎﯾـﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻠﺒـﺶ ﮔـﺮﻓﺖ …

ﭼـﻮﻥ ﻣﯿﺪﺍﻧـﻢ ﭘﺲ ﻣﺎﻧــﺪﻩ ﻫﺎﯼ ” ﮔــﺮﮒُ ” ﺭﺍ ﻓﻘـﻂ ﺳـﮓ ﻫـﺎ ﻣﯿﺒـﺮﻧـﺪ !!!
#عزراییل
@Tania0077

وقتے قلبے را عاشـــــق کردے!

وقتے قلبے را عاشـــــق کردے!
وقتے وجودے را وابستــــه کردے
وقتے نفس هــاے یکـــــ نفــــر را به نـــام خودتــــ زدے!
وقتے جــان کسے را به نفس هاے خودت گره زدے
وقتے احساسے را در کسے روشن کردے
وقتے قلب کسے را صاحب شدے
وقتے گفتے؛ ازجونــــم؛ بیشتر دوســـ ش دارے
فقط…
امانت دار خوبے باش
تنـــهایـــش نگـــــذار
ترکش نکـــــن
به او خیانتــــــ نکــــن
اگر بروے …اگر ترکش کنے چه با خداحافظے چه بے خداحافظے او میمیــــــرد ..!!
نـــه اینکه نفـــ س هایــــش قطـــع و تنش سرد شود نـــه!
احساسش میمیــــرد و هر عاشقے میداند مرگ احساســــ دردناک تریــــــن مرگـــــــــ دنیاستـــــــــ..

نه فکرکنی من وابستت شدم نه نشدم من فقط یه دوست بودم هستم از روز اول که اومدی پیوی قول عشق عاشقی بهت ندادم که مثل الان پس بزنی منو دوسته عزیزم 😭😔 💔
#عزراییل

😔 @Tania0077 💔