بسلامتی اون انگشتی که زد رو دکمه ی بلاک و بلاکم کرد 😔😔

بسلامتی اون انگشتی که زد رو دکمه ی بلاک و بلاکم کرد 😔😔

بسلامتی منم که هرچند دیقه ی سری به پروفایلش میزنم به امید اینکه از بلاک دراومده باشم😔😔

@TANIA0077

#شبگردعاشق

خٌـכایا اگٌهُ تٌوُ بٌزٌرٌُگٌی پٌٌسٌ اینُ چٌی بٌوُـכ

خٌـכایا اگٌهُ تٌوُ بٌزٌرٌُگٌی پٌٌسٌ اینُ چٌی بٌوُـכ بٌرٌُامُ نُوُشُتٌی سٌرٌُنُوُشُتٌ بٌوُـכ یا انُشُا
#شبگردعاشق
@TANIA0077

✍. ﻣـﯽ ﮔـﻮﯾـﻨـﺪ

✍. ﻣـﯽ ﮔـﻮﯾـﻨـﺪ

ﺑـﺎﺭﺍﻥ ﮐـﻪ ﺑـﺒـﺎﺭﺩ

ﺑـﻮﯼ ِ ﺧـﺎﮎ ﺑـﻠـﻨـﺪ ﻣـﯽ ﺷـﻮﺩ . .

ﭘـﺲ ﭼـﺮﺍ ﺍﯾـﻨـﺠـﺎ

ﺑـﺎﺭﺍﻥ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺑـﺎﺭﺩ

ﻋـﻄـﺮ ﺧـﺎﻃـ ـﺮﻩ ﻫـﺎ ﻣـﯽ ﭘـیچــــــــــــــد
#عزراییل
@Tania0077

ســـلامـــتــے خــــودم

ســـلامـــتــے خــــودم

ڪہ هر ڪے بهم رسید

مســافـــر بـــود

ســـلامتــے خــــــودم

ڪہ ڪسے درڪم نڪرد

اونے هم ڪہ درڪم مےڪرد

ترڪم ڪرد

✿✵✿✵✿✵✿✵✿✵✿✵✿
#‌عزراییل
@Tania0077

✿✵✿✵✿✵✿✵✿✵✿✵✿